Certificaten van Oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong verklaart in welk land een product is vervaardigd. 

Voor de export naar veel landen buiten de EU is een Certificaat van Oorsprong een noodzakelijk document. Zonder dit certificaat kunnen er moeilijkheden ontstaan bij de invoer in het land van bestemming. In de handel tussen de lidstaten van de Europese Unie hebt u deze certificaten niet nodig. 

Een Certificaat van Oorsprong kan nodig zijn vanwege: 
Handelspolitieke redenen; landen willen hun eigen industrie of landbouw in bescherming nemen. 
Politieke redenen; bijvoorbeeld boycot-bepalingen. 
Fiscale redenen; in veel handelsakkoorden en -overeenkomsten tussen landen is vastgelegd dat de partners over en weer vermindering of vrijstelling van invoerrechten kunnen toepassen. 
De spelregels voor deze certificaten zijn vastgelegd in EU- en nationale wetgeving. Dit is redelijk eenvoudig zolang een product in z'n geheel in één land is geproduceerd. Dit geldt bijvoorbeeld voor landbouwproducten. Lastiger is het wanneer in een product grondstoffen en onderdelen zijn verwerkt die uit verschillende landen komen. 

Certificaten van Oorsprong worden niet alleen afgegeven aan de producent van de goederen. Ook een handelaar of expediteur kan deze documenten aanvragen. Hij of zij moet dan wel 'de oorsprong' van de goederen aantonen. 

Let op! Als u goederen wilt verschepen naar landen buiten de EU, is het belangrijk tijdig informatie in te winnen bij uw regionale kamer van koophandel. U kunt daar ook terecht voor de voorschriften van het land van invoer, en voor gedetailleerde informatie over gebruiksdoel, regelgeving en afgifte.

EUR-1 / Eur-M Certificaat

Een EUR. 1 Certificaat (EUR. 1 document) is een oorsprongsformulier, waarmee in de Europese Unie een korting of vrijstelling op het invoerrecht kan worden verkregen. Deze korting of vrijstellingen noemt men ook wel tariefpreferentie. De preferentie op grond van een EUR. 1 Certificaat wordt alleen verleend in die landen waar de Europese Unie een vrijhandelsovereenkomst mee heeft gesloten. Als bewijsstuk van de preferentiële oorsprong kun je een EUR. 1 of EUR-MED certificaat gebruiken. Deze documenten zijn niet verplicht, maar het gebruik ervan kan jou of jouw afnemer veel voordeel opleveren, zeker in landen waar de invoerrechten hoog zijn.

Zendingen kleiner of groter dan € 6.000

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de waarde van de totale zending lager is dan € 6.000, hoeft geen EUR. 1 document te worden opgemaakt. Er kan dan worden volstaan met een verklaring op de factuur, de zogenaamde factuurverklaring. Let wel: de oorsprongsregels zoals deze van toepassing zijn op een EUR. 1 en EUR-MED Certificaat zijn ook van toepassing op de factuurverklaring.

Indien een zending goederen wordt geëxporteerd en de totale waarde van de zending is meer dan € 6.000, dient gebruik te worden gemaakt van een EUR. 1 of EUR-MED Certificaat. Deze certificaten moeten door de douane in het land van verzending geldig zijn gemaakt door middel van een 'natte stempel'.

Een EUR. 1 certificaat kan ook worden vervangen door een factuurverklaring.

Legalisatie en Certificering


Doel
Het doel van een legalisatie of certificering is het bekrachtigen van een document door de Kamer van Koophandel.Vaak dient een document ook bekrachtigd te worden door een consulaat of ambassade. Dit laatste kan pas gebeuren nadat het document de Kamer van Koophandel is gepasseerd.

Heb ik een Legalisatie of Certificering nodig?

Het aanvragen van dit document kan van pas komen voor de importerende partij, omdat zij op basis van dit document vrijstelling of korting kunnen krijgen op de invoerrechten.

CMR vrachtbrief

Ze zijn noodzakelijk bij vervoer van goederen over de grens: CMR vrachtbrieven. Met zo'n vrachtbrief worden de aansprakelijkheden tussen de verschillende belanghebbenden geregeld. 

A TR-Certificaat

Een A TR-certificaat is een douanedocument dat je kunt gebruiken bij handel tussen landen uit de EU en Turkije. De EU heeft met Turkije een douane-akkoord gesloten, waardoor je de meeste goederen zonder invoerrechten kunt invoeren. De goederen moeten dan wel van herkomst uit de EU of Turkije komen.