ALGEMENE VOORWAARDEN EXPORTDATA

Kenmerk 05- 2014 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden ExportData zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van ExportData B.V., gevestigd aan de Broekhorst 3 te Heelsum, hierna te noemen Leverancier. In alle voorwaarden van Leverancier wordt onder Opdrachtgever verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Leverancier de opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten, of die met Leverancier een overeenkomst heeft gesloten.

Artikel 2. Algemeen

 1. Alle aanbiedingen en prijzen zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier treedt in werking wanneer Leverancier de door Opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk of per elektronische post heeft bevestigd aan Opdrachtgever, dan wel wanneer Leverancier één exemplaar van de door beide partijen ondertekende overeenkomst terug heeft ontvangen. 

 2. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever maken nimmer deel uit van de overeenkomst. 

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan rechten of verplichtingen uit opdrachten aan of overeenkomsten met Leverancier en/of de daarop van toepassing zijnde voorwaarden over te dragen aan derden.

 4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden Leverancier en Opdrachtgever in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Online Diensten

a. Gebruiksrecht

 1. Leverancier verleent Opdrachtgever hierbij het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de Online Dienst te gebruiken uitsluitend ten behoeve van de bedrijfsvoering van Opdrachtgever. Het gebruiksrecht houdt tevens in het recht de bij de Online Dienst behorende documentatie te gebruiken. 2. Het gebruiksrecht gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Dit gebruiksrecht eindigt onder alle omstandigheden met ingang van de datum waarop de overeenkomst eindigt.

 2. Opdrachtgever zal de Online Dienst en de online portal (definitie: de website waarmee de Online Dienst toegankelijk wordt gemaakt voor Opdrachtgever), zijnde de website van Leverancier of diens hostingpartner, waartoe gebruikers toegang krijgen door middel van inloggegevens, slechts gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de opdrachtbevestiging of overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Onder gebruikers worden enkel verstaan aangewezen medewerkers van Opdrachtgever. 

 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Online Dienst en/of de online portal, waartoe gebruikers toegang krijgen door middel van inloggegevens, te gebruiken ten behoeve van enig andere (rechts)persoon dan Opdrachtgever en haar aangewezen medewerkers.

 4. Leverancier is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de online dienst. Leverancier zal Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de verwerking van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de online dienst, een en ander naar het uitsluitend oordeel van Leverancier. Deze communicatie zal uitsluitend verlopen via de online portal.

b. Looptijd en duur Online Dienst

 1. De Online Dienst overeenkomst gaat in conform het bepaalde in deze Algemene voorwaarden en heeft een looptijd van twaalf maanden. De overeenkomst wordt daarna telkens van rechtswege met een periode van twaalf maanden verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk twee maanden voor afloop van het lopende kalenderjaar de andere partij schriftelijk heeft medegedeeld de overeenkomst niet te willen verlengen. Opzegging van de overeenkomst door één der partijen dient aangetekend en met bericht van ontvangst te geschieden. 

 2. Bij beëindiging van de Online Dienst overeenkomst heeft de Leverancier het recht de toegang tot de Online Dienst te blokkeren. Leverancier zal bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, geen vergoedingen aan Opdrachtgever restitueren, ook niet wanneer deze betrekking hebben op vooruitbetaalde bedragen.


c. Vergoedingen

 1. Opdrachtgever kan uit hoofde van de Online Dienst overeenkomst aan Leverancier meerdere vergoedingen verschuldigd zijn. Deze kunnen bestaan uit een eenmalige vergoeding voor onder andere het opstarten van de online dienst, een periodieke vergoeding voor onder andere het onderhoud van de Online Dienst en een vergoeding per vastgestelde eenheden of aantallen transacties. De afspraken rondom deze vergoedingen worden opgenomen in de Online Dienst overeenkomst.

 2. De voor de Online Dienst verschuldigde vergoedingen kunnen jaarlijks door Leverancier worden verhoogd overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex (cpi), die door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. Deze prijsverhoging kan plaatsvinden zonder voorafgaand bericht van Leverancier en zonder dat Opdrachtgever de overeenkomst wegens de in dit lid genoemde prijsverhoging kan beëindigen. 

 3. In het geval Leverancier de verschuldigde vergoeding voor de door Opdrachtgever met Leverancier afgesloten overeenkomst voor een volgend jaar wil verhogen met een bedrag groter dan de verhoging zoals bedoeld in lid c.2. van dit artikel, dient Leverancier deze prijsverhoging uiterlijk drie maanden voor afloop van het lopende jaar schriftelijk aan Opdrachtgever te hebben medegedeeld. Indien Leverancier hieraan niet heeft voldaan, kan de verschuldigde vergoeding voor de overeenkomst voor het volgende jaar alleen worden verhoogd zoals omschreven in lid c.2. van dit artikel.

 4. Onverminderd het bepaalde in lid c.2. e, c,3. heeft Leverancier het recht, wanneer zij wordt geconfronteerd met van overheidswege of vanuit toeleveranciers opgelegde toeslagen, heffingen, etc. die betrekking hebben op de door Leverancier te leveren producten en/of diensten van welke aard dan ook, deze direct door te berekenen aan Opdrachtgever.

d. Verplichtingen Opdrachtgever c.q. gebruikers

 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Online Dienst te gebruiken in strijd met wettelijke bepalingen, de Online Dienst overeenkomst en/of deze Algemene Voorwaarden.

 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de gegevens die hij middels de Online Dienst bij Leverancier heeft geplaatst.

 3. Leverancier stelt per Opdrachtgever een in de overeenkomst bepaalde vrije opslagruimte aan Opdrachtgever ter beschikking. Bij overschrijding van de gestelde limiet, is Opdrachtgever een aanvullende vergoeding verschuldigd volgens de meest recente prijslijst van Leverancier. Leverancier is gerechtigd, zonder toestemming vooraf van Opdrachtgever de bepaalde vrije opslagruimte op enig moment te verkleinen of te verruimen.

 4. Opdrachtgever draagt zelf zorg voor en is zelf verantwoordelijk voor het optimaal functioneren van zijn systemen en software voor het gebruik van de online dienst.

e. Toegang

 1. Om toegang te verkrijgen dient Opdrachtgever te beschikken over authenticatiegegevens. Leverancier verschaft Opdrachtgever toegang tot de Online Dienst op basis van de authenticatiegegevens.

 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor en dient zorgvuldig om te gaan met de authenticatiegegevens. De authenticatiegegevens zijn niet overdraagbaar en mogen niet worden gebruikt buiten de organisatie van de Opdrachtgever. 

 3. In geval van verlies en/of diefstal van de authenticatiegegevens dient Opdrachtgever daarvan onmiddellijk melding te doen bij Leverancier. Na melding zal Leverancier de toegang onverwijld (doen) blokkeren tot de Online Dienst.

 4. Bij beëindiging van de Online Dienst overeenkomst zal Leverancier de toegang op basis van de authenticatiegegevens van Opdrachtgever definitief blokkeren.

 5. Indien Leverancier constateert of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat onbevoegden gebruik maken of gebruik kunnen maken van de Online Dienst of indien Leverancier van een zodanig gebruik schriftelijk of mondeling op de hoogte wordt gesteld, is Leverancier gerechtigd de toegang tot de Online Dienst onmiddellijk te blokkeren, zonder dat Leverancier ter zake jegens Opdrachtgever schadeplichtig is. Leverancier brengt Opdrachtgever van een dergelijke blokkering op de hoogte.

f. Technische beveiliging

 1. Leverancier verleent aan Opdrachtgever ten behoeve van het gebruik van de Online Dienst toegang tot een internetserver door middel van een beveiligde verbinding. Leverancier heeft het recht de (technische) eisen en beveiligingsmiddelen/maatregelen tijdens de contractduur te wijzigen. De Opdrachtgever wordt van een dergelijke wijziging uiterlijk tien werkdagen voordat hieraan voldaan moet worden, schriftelijk geïnformeerd, tenzij een kortere termijn nodig is in verband met (mogelijke) beveiligingsincidenten.

 2. Leverancier draagt waar redelijkerwijs mogelijk zorg voor een adequate beveiliging van de Online Dienst en de door haar gebruikte server(s), waarbij haar inspanning is gebaseerd op wat redelijk is tegen de achtergrond van de stand der techniek, de gevoeligheid van de in de Online Dienst opgeslagen gegevens, de hoogte van de voor de ter beschikking stelling ontvangen vergoeding en zonder dat door de inspanningen van Leverancier de eigen verantwoordelijkheid van Opdrachtgever wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van diens eigen systemen, gegevens en andere al dan niet privacy gevoelige informatie.

 3. Partijen zullen zich in alle redelijkheid inspannen om de gegevens, die hen in het kader van deze voorwaarden over en weer dan wel via derden worden verstrekt, adequaat te beveiligen. Partijen verplichten zich om van de andere partij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere wijze te gebruiken dan voor het doel waarvoor en de wijze waarop de gegevens zijn verstrekt.

 4. Leverancier of een door Leverancier ingeschakelde derde verzorgt in het kader van deze voorwaarden het beheer van de online dienst. Onder beheer wordt onder meer verstaan het zoveel mogelijk operationeel houden van de Online Dienst gedurende de gebruikelijke werktijden, het regelmatig maken van een back-up, het installeren van updates en het monitoren van de performance en beveiliging.

 5. Indien gegevens van Opdrachtgever verloren gaan of beschadigd worden ten gevolge van het eigen onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik van de Online Dienst door of vanwege Opdrachtgever, dan is Leverancier nimmer gehouden tot herstel van hierdoor verloren gegane of beschadigde gegevens of vergoeding van hierdoor veroorzaakte schade, onverminderd hetgeen overigens is bepaald ten aanzien van de uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid van Leverancier. Wel zal Leverancier, indien mogelijk, zorg dragen voor het terugzetten van de meest recente back-up van de online dienst. De kosten voor deze recovery worden tegen de dan geldende tarieven van Leverancier bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

 6. Leverancier is niet aansprakelijk voor fouten en/of schade veroorzaakt door de migratie van gegevens naar de Online Dienst, dan wel door fouten in de invoer of door te late invoer door Opdrachtgever.

g. Condities toeleverancier

 1. Leverancier is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten, services en leveranties van toeleveranciers waar Leverancier geen directe invloed op kan uitoefenen. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, toeleveranciers van verbindingen en datacentra. Leverancier kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit het (al dan niet tijdelijk) stoppen of niet juist en/of volledig functioneren van de medewerking, diensten, services of leveranties van deze toeleveranciers. Leverancier zal zich waar redelijkerwijs mogelijk inspannen om mogelijke schades te voorkomen en/of beperken.

 2. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van toeleveranciers ter zake schade die op enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik van de door betreffende toeleverancier beschikbaar gestelde diensten en middelen.

 3. Onverminderd het bepaalde in lid g.1, en lid g.2 van dit artikel kan Leverancier zich jegens Opdrachtgever beroepen op de leveringscondities van de toeleverancier waarop deze zich jegens de Leverancier kan beroepen.

h. Bescherming persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever garandeert dat hij in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens zal handelen en alle verplichtingen voortvloeiende uit de betreffende wetgeving zal naleven c.q. nakomen.

 2. Opdrachtgever garandeert de rechtmatigheid van het gebruik van persoonsgegevens, verwerking, archivering, het doel van het gebruik en de uitwisseling van persoonsgegevens en enig ander gebruik zoals voortvloeit uit het gebruik van de Online Dienst door gebruikers of andere personen wier handelingen aan Opdrachtgever toegerekend kunnen worden.

 3. Opdrachtgever zal Leverancier vrijwaren tegen elke aanspraak van derden, waaronder mede begrepen het College Bescherming Persoonsgegevens of individuen, met betrekking tot het niet nakomen van de verplichtingen van Opdrachtgever onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens of andere wettelijke bepalingen, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van Leverancier.

 4. Leverancier stelt geen gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Leverancier of diens hostingpartner hiertoe bij of krachtens de wet verplicht is.

i. Eigendom van gegevens

 1. De gegevens die Opdrachtgever middels de Online Dienst heeft ingevoerd worden opgeslagen in een databank die onder beheer van Leverancier of van een door Leverancier ingeschakelde derde staat.

 2. Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de door haar ingevoerde gegevens. Voor nakoming van wettelijke bewaarplichten c.q. bewaartermijnen van de gegevens van Opdrachtgever blijft Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk. Leverancier aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

 3. Uitsluiting

Behoudens hetgeen uitdrukkelijk in de Online Dienst overeenkomst is opgenomen, kan Opdrachtgever geen aanspraak maken op enigerlei garanties, toezeggingen, voorwaarden met betrekking tot de Online Dienst en wijst Leverancier hierbij alle andere garanties, toezeggingen of voorwaarden af, hetzij expliciet, impliciet of krachtens de wet.

Artikel 4. Consultancy Diensten

a. Definitie

Onder het verlenen van diensten op het gebied van automatisering wordt verstaan het verrichten van werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Leverancier uit andere hoofde worden verricht, dan wel behoren te worden verricht. Deze werkzaamheden bestaan onder meer uit maar zijn niet beperkt tot adviezen, implementatiebegeleiding, ondersteuning, conversiebegeleiding, ontwikkeling van formulieren, beschrijving van werkprocessen en detachering met betrekking tot automatisering. Al het voorgaande in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattend de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging of overeenkomst.

b. Opdracht of overeenkomst

 1. In de opdrachtbevestiging of overeenkomst wordt vermeld welke werkzaamheden door Leverancier voor Opdrachtgever worden uitgevoerd. In overleg met Opdrachtgever bepaalt Leverancier nader wat partijen over en weer van elkaar verwachten ten aanzien van de dienstverlening door Leverancier en wat de verantwoordelijkheden van de partijen daarbij zijn. 

 2. Leverancier verricht de werkzaamheden naar beste kunnen en neemt daarbij de zorgvuldigheid in acht die van Leverancier mag worden verwacht. Opdrachtgever en Leverancier zorgen gezamenlijk voor een goede uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden zoals omschreven in de opdrachtbevestiging of overeenkomst. Partijen onderhouden intensief contact met elkaar omtrent de uitvoering van de opdracht of overeenkomst. 

 3. De opdracht of overeenkomst is gebaseerd op de informatie die door de Opdrachtgever aan Leverancier is verstrekt. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het naar beste weten verstrekken van alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de dienstverlening.

Artikel 5. Prijs, facturering en betaling

 1. Het door de Opdrachtgever aan Leverancier verschuldigde bedrag wordt vastgelegd in de opdrachtbevestiging of overeenkomst tussen Opdrachtgever en Leverancier waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

 2. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld. Alle prijzen en tarieven zijn steeds vastgesteld in Euro, tenzij anders vermeld. 

 3. Facturering door Leverancier aan Opdrachtgever geschiedt bij aflevering, dan wel bij deellevering, door Leverancier tenzij anders is overeengekomen. 

 4. Leverancier hanteert voor Online Diensten en dienstverlening op abonnementsbasis een geldigheid voor vooruitbetaalde vergoedingen van twaalf maanden vanaf het moment van aanschaf. Vooruitbetaalde en niet gebruikte vergoedingen zijn nimmer inwisselbaar of overdraagbaar aan Leverancier of aan andere Opdrachtgevers.

 5. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen. 

 6. Vanaf het moment dat Opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of een gedeelte daarvan de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de Opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten kunnen worden gesteld op 15 % van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 75,00, onverminderd het recht van Leverancier om -al dan niet gebruik makend van de hem daartoe door de wet verschafte mogelijkheden- volledige vergoeding van kosten, schade en/of boetes te vorderen van Opdrachtgever.

Artikel 6. Vertrouwelijke informatie

Partijen verbinden zich jegens elkaar geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens van de andere partij, waaromtrent zij en/of hun werknemers bij de uitvoering van de overeenkomst(en) kennis zullen nemen en waarvan zij hebben aangegeven, of waarvan de andere partij weet of in redelijkheid kan weten, dat geheimhouding geboden is.

Artikel 7. Onderhoud en garantie

 1. Leverancier controleert en onderhoudt de door haar gebruikte apparatuur en systemen en spant zich er voor in dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig is dat normaal gebruik niet leidt tot storingen. Leverancier kan (onderdelen van) de Online Dienst te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het opheffen van storingen en/of het plegen van onderhoud.

 2. Leverancier verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten, doch zal zich waar redelijkerwijs mogelijk maximaal inspannen teneinde eventuele storingen en/of gebreken waar mogelijk onverwijld op te lossen.

 3. Leverancier spant zich er voor in dat er dagelijks een back-up wordt gemaakt van de gegevens die Opdrachtgever middels de Online Dienst heeft ingevoerd, maar draagt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van gegevens en de daaruit voortvloeiende gevolgschade. Voor de back-up geldt een bewaarhistorie van maximaal drie maanden volgens een back-up – schema.

 4. Leverancier spant zich er voor in dat de gegevens die Opdrachtgever middels de Online Dienst heeft ingevoerd zo goed als redelijkerwijs mogelijk worden beveiligd tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang en wijziging door niet-gebruikers.

 5. Behoudens voor verlening van ondersteuning of het herstel van fouten vermijdt Leverancier zoveel mogelijk het inzien van de gegevens die Opdrachtgever middels de Online Dienst bij Leverancier of diens hostingpartner heeft geplaatst.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

 1. Leverancier aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor zover dat uit dit artikel blijkt. 

 2. In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Leverancier slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. Leverancier is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Leverancier gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van een schriftelijke overeenkomst vormt. Leverancier is in geen geval aansprakelijk indien Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of door derden laat aanbrengen aan de door Leverancier geleverde producten en/of diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik voor doeleinden waartoe de producten en diensten niet zijn geleverd. 

 3. De door Leverancier te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het totaal van de op grond van die overeenkomst gefactureerde bedragen (exclusief BTW) en de nog niet gefactureerde bedragen (exclusief BTW) voor reeds geleverde producten of diensten, welke Leverancier op grond van die overeenkomst reeds wel had kunnen factureren. Indien sprake is van een overeenkomst die telkens van rechtswege met een jaar wordt verlengd, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming maximaal het per jaar voor de overeenkomst verschuldigde bedrag (exclusief BTW) zijn. De schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming zal in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen in de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van Leverancier in de periode van 3 maanden voorafgaande aan het verzuim van Leverancier. De in dit lid c. bedoelde bedragen en prijzen worden verminderd met door Opdrachtgever bedongen en door Leverancier verleende crediteringen. 

 4. In geval van opzet of grove schuld van Leverancier, zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor Leverancier rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, zal de schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan het verzekerde bedrag per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

 5. Aansprakelijkheid van Leverancier voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in lid d. van dit artikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis -waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis- in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief BTW) bedongen in de overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, de overeenkomst die tussen partijen van kracht is op het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan het verzekerde bedrag. Indien sprake is van een overeenkomst die telkens van rechtswege met een jaar wordt verlengd, zal de schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming maximaal het per jaar voor de overeenkomst verschuldigde bedrag (exclusief BTW) zijn. 

 6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat Opdrachtgever na het ontstaan van de schade daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is schriftelijk melding heeft gedaan aan Leverancier. 

 7. Met inachtneming van het in lid a. tot en met f. van dit artikel bepaalde wordt, voor zover rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, door Leverancier iedere aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Leverancier wordt uitbetaald. In alle gevallen, waarin op grond van dit artikel rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, heeft Opdrachtgever slechts aanspraak op vergoeding van schade indien en voor zover de verzekering van Leverancier in het betreffende geval aanspraak op uitkering geeft. 

 8. Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade die Opdrachtgever lijdt vanwege een gebrek in de uitvoering van de overeenkomst of opdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

 9. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor alle schade en eventuele aanspraken van derden die kunnen voortvloeien uit elk ander gebruik van een Online Dienst van Leverancier, dan het gebruik zoals dat is toegestaan.

 10. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 9. Intellectuele en industriële eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de opdracht of overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, hardware, opleidingsmaterialen of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Leverancier, diens toeleveranciers of diens licentiegevers. Opdrachtgever kan hier op geen enkele wijze aanspraken op doen gelden. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Opdrachtgever zal de software en/of andere genoemde materialen niet verveelvoudigen of kopiëren. Het is Opdrachtgever uitsluitend toegestaan om voor eigen gebruik en back-updoeleinden kopieën van de software of andere materialen te maken. Opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op afgifte van de broncode van de software, noch voor standaardsoftware, noch voor software die door Leverancier is aangepast aan de wensen van Opdrachtgever of software die anderszins is aangepast, anders dan op grond van de bepalingen van een tussen partijen te sluiten escrow-overeenkomst.

Artikel 10. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Leverancier voor het uitvoeren van de opdracht de beschikking krijgt over voldoende faciliteiten en voldoende ondersteuning door medewerkers van Opdrachtgever. Opdrachtgever verschaft Leverancier steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of informatie en zal hiertoe alle medewerking verlenen. 

 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing van de software, de hardware en de door Leverancier te verlenen diensten in zijn organisatie, alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer. 

 3. Indien voor de uitvoering van de opdracht of overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leverancier in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht of overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

Artikel 11. Ontbinding

 1. Partijen hebben het recht de opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden wanneer de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt welke van zo ernstige aard is, dat van de opzeggende partij voortzetting van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, nadat deze bij aangetekende brief in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, nalatig blijft deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te corrigeren. 

 2. Leverancier kan de overeenkomst in ieder geval met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of wordt verleend of indien Opdrachtgever anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Leverancier is ter zake de ontbinding als bedoeld in de vorige volzin nimmer tot enige schadevergoeding gehouden. 

 3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, kan Opdrachtgever de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Leverancier nog niet is uitgevoerd. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

 4. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt per aangetekende brief met bericht van ontvangst aan de andere partij.

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. Wijzigingen van of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden ExportData of de andere voorwaarden van Leverancier zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

 2. Op opdrachten en/of overeenkomsten tussen Leverancier en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

 3. Gebruik van de door Leverancier geleverde zaken geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever. 

 4. Kennisgevingen die partijen op grond van deze overeenkomst aan elkaar zullen doen, vinden schriftelijk of per elektronische post plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden partijen niet, tenzij deze schriftelijk of per elektronische post zijn bevestigd. 

 5. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Leverancier ter zake de uitvoering van de opdracht of overeenkomst opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de directe invloed van Leverancier liggende of elke voor hem redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Leverancier met betrekking tot de verkoop en/of levering tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie zaken en/of diensten worden ontvangen. 

 6. Leverancier is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit de opdracht of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, aan derden over te dragen.

Artikel 13. Geschillen

Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de opdracht of overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en van de opdrachten/overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met deze algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Leverancier, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, wordt door de bevoegde rechter te Arnhem beslecht.