Denied Parties Screening / UBL upload

Beste EDO gebruiker,

EDO is uitgebreid met twee nieuwe functies. Het screenen van Denied Parties en het inlezen van UBL (digitale invoice). Hieronder lees je daar meer informatie over. Deze extra dienstverlening wordt voorlopig tegen 100% korting aangeboden voor de periode van 2 maanden, daarna zal er een klein tarief berekend worden. Hierover houden wij jullie uiteraard op de hoogte.

Denied Parties
Ontzettend vervelend als jouw afnemer toch niet de partij bleek te zijn waar je op hoopte. Natuurlijk gaan we er niet van uit en wil je erop vertrouwen dat jouw klant net zoveel waarde hecht aan transparant en eerlijk handelen als dat jij zelf doet. Maar wat nou, als je voordat jij jouw goederen exporteert, jij jouw partij kan screenen? Te mooi om waar te zijn? Nee hoor.
Deze mogelijkheid is het screenen van Denied Parties. Hierin zijn diverse sanctielijsten opgenomen, welke dagelijks geüpdatet worden.
Maar wie belanden er nou op deze lijsten, vraag jij je vast af. Denied Parties zijn BV. actief betrokken bij illegale activiteiten zoals drugshandel, mensenrechtenschendingen, witwassen van geld, nucleaire activiteiten of terrorisme. Transacties met Denied Parties op deze lijst, zijn beperkt of zelfs verboden.
Als er een match is, dan melden we dit op het scherm. Je bepaalt zelf of je doorgaat met de aanvraag of deze afbreekt.

UBL inlezen in EDO
UBL? En wat is dat nou en inlezen daarvan? De afkorting UBL staat voor Universal Business Language. Dit is een is een standaardformaat voor Electronisch factureren. (databestand, dus geen PDF)
Stel, jij maakt facturen op in jouw systeem, daarop staat alles netjes vermeld, jouw gegevens, de ontvanger, de goederen, aantallen, gewicht, oorsprong en HS-codes? Dan lees je de UBL daarvan in EDO in. Zo bespaar jij enorm veel tijd met het opmaken jouw exportdocumenten. Die tijd kun jij toch veel beter besteden!

Dear EDO user,

EDO has been expanded with two new functions. Screening Denied Parties and reading UBL (digital invoice). You can read more information about this below. This extra service is provisionally offered at a 100% discount for the period of 2 months, after which a small rate will be charged. We will of course keep you informed about this.

Denied Parties
Very annoying if your customer turned out not to be the party you were hoping for. Of course we do not assume and you want to trust that your customer attaches just as much value to transparent and honest dealings as you do yourself. But what if you can screen your batch before you export your goods? Too good to be true? Oh, no.
This possibility is the screening of Denied Parties. This includes various sanction lists, which are updated daily.
But who ends up on these lists, you may wonder. Denied Parties are BV. actively involved in illegal activities such as drug trafficking, human rights violations, money laundering, nuclear activities or terrorism. Transactions with Denied Parties on this list are restricted or even prohibited.
If there is a match, we will notify you on the screen. You decide whether to continue with the application or to cancel it.

Reading UBL into EDO
UBL? And what is that and reading it? The abbreviation UBL stands for Universal Business Language. This is a standard format for Electronic Invoicing. (data file, so no PDF)
Suppose you prepare invoices in your system, everything is neatly stated on it, your data, the recipient, the goods, numbers, weight, origin and HS codes? Then you read the UBL in EDO. This saves you a lot of time when preparing your export documents. You can spend that time much better!